Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”)przygotowana została przez ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672215, NIP 9512434781, o kapitale zakładowym 140.942,20 zł (“Organizator”).

Dokument ten jest wyrazem dbałości Organizatora o prawa osób korzystających z serwisów i usług oferowanych niego jak również wyrazem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z organizowanymi wydarzeniami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy zgłaszać na adres mailowy biuro@escola.pl. Dołożymy wszelkich starań w celu szybkiego udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

II. Definicje

Administrator (Administrator Danych Osobowych) – ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672215, NIP 9512434781, o kapitale zakładowym 140.942,20 zł

Serwis – Serwis internetowy MobileTrends.pl, MobileTrendsAwards.pl oraz serwis konferencji Mobile Trends Conference, którego właścicielem jest i którym zarządza Organizator.

Event – wydarzenie (konkurs MTA, konferencja MTC) organizowane przez Organizatora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016),

UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Uczestnik Eventów – osoba zarejestrowana w Serwisie biorąca udział w Evencie. Uczestnikiem Eventów jest również osoba, która zarejestrowała się na wydarzenie bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora.

Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia uczestnika konkursu MTA.

Podmiot danych – Uczestnik Eventów, Odbiorca Newslettera, Zgłaszający do konkursu MTA.

III. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Administrator

 1. Dane osobowe Podmiotów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO.
 2. Zbiór danych osobowych Podmiotów danych przetwarzany przez Administratora został zabezpieczony w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa.
 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do organizacji i obsługi Eventów.
 4. Dane osobowe Podmiotów danych gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Uczestników Eventów oraz Odbiorców Newslettera.
 5. Dane osobowe podmiotów danych przetwarzane są w następujących celach: organizacja Eventu zgodnie ze zobowiązaniem Organizatora względem Uczestnika Eventu, organizacja konkursu MTA, wysyłka newslettera, kontakt z Podmiotem danych, rozwiązywanie sporów, rozpatrywanie skarg i roszczeń, realizacja obowiązków jakie nakładają przepisy prawa. Cele przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w odpowiednich regulaminach każdego z Eventów.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez Podmiot danych z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.
 7. W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe: adres e-mail (dla osoby zapisującej się na newsletter), adres e-mail (w przypadku Zgłaszającego), Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon komórkowy, Nazwa firmy/organizacji, Stanowisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Numer NIP, dane adresowe firmy (dla Uczestnika Eventu w postaci konferencji), imię, nazwisko, adres e-mail, Identyfikator Facebooku (dla Uczestnika Eventu w postaci konkursu).
 8. W trakcie rejestracji do Newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Eventów, Zgłaszających i Uczestników konkursu Call for papers określa klauzula informacyjna umieszczona w odrębnych regulaminach dotyczących poszczególnych Eventów.
 10. Dane osobowe Podmiotów danych są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia Eventu oraz po jego zakończeniu w celach związanych z: dochodzeniem roszczeń, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie później jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z organizacją Eventów, chyba że Uczestnik Eventu zapisał się jednocześnie do newslettera, wówczas dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody.
 11. Dane osobowe Podmiotów danych nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Zgłaszający lub Uczestnik Eventów wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (mailchimp.com dla Odbiorców Newslettera).
 12. Adresy IP Podmiotów danych zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu.
 13. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Podmiotów danych.

IV. Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Podmiotu danych korzystającego z Seriwsu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Podmiot danych korzysta ze z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Podmiot danych, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Podmiotu danych korzystającego z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika Eventów korzystającego z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika Eventów.
 2. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie);
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Podmiotu danych korzystającego z Serwisu.
 2. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
 3. Podmiot danych korzystający z Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu

V. Zabezpieczenia

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby Podmioty danych również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

VI. Rezygnacja/poprawa danych

 1. Podmiotowi danych przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.
 2. Usunięcie danych Podmiotu danych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy biuro@escola.pl. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie powinno być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji.
 3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym newsletterze.

VII. Reklamy i linki stron trzecich

 1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.
 2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Podmiotu danych nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.
 3. Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Podmiot danych winien zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

VIII. Zasady przetwarzania danych przez innych usługodawców

Portale społecznościowe. W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:

 1. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone) – https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT

Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.

Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych udostępnionych przez MailChimp. Operatorem usługi jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. https://mailchimp.com/legal/terms.

Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.

Analiza zachowań użytkowników serwisu

 1. Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).

Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

 1. Google Ads i śledzenie konwersji

Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. .

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

IX. Postanowienia końcowe

Administrator Serwisu może dokonać zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych.

W tym roku wspierają nas

Partnerzy